Όροι Χρήσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο εξής «η Εταιρεία», στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει ο ιστότοπος www.e-du.gr και το σύνολο του περιεχομένου του, η οποία εδρεύει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στην οδό Φιλιππουπόλεως 71, Τ.Κ. 56123 (ΑΦΜ: 094343229), τηλ: 2310748751. 2310748761.

Η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου www.e-du.gr και συνεπακόλουθα της λειτουργούσας σε αυτόν ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμας εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται ή πρόκειται να παρασχεθούν από αυτόν, αφενός προϋποθέτει την εκ των προτέρων και ανεπιφυλάκτως αποδοχή των κάτωθι περιγραφόμενων Όρων Χρήσης και αφετέρου συνιστά έμπρακτη αποδοχή αυτών. Η αδιάλειπτη και συνεχιζόμενη πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο εκ μέρους του Χρήστη και η συνεπαγόμενη χρήση του περιεχομένου των υπηρεσιών του θα θεωρείται ως συγκατάθεσή του στους Όρους Χρήσης και το Προσωπικό Απόρρητο του παρόντος ιστοτόπου, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με μέρος ή με το σύνολο των κάτωθι Όρων Χρήσης ή του Προσωπικού Απορρήτου, παρακαλούμε όπως παύσει αμέσως να πλοηγείται και να χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο.

O ιστότοπος www.e-du.gr και κατ΄ επέκταση η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ΄άποστάσεως εκπαίδευσης, απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και η λειτουργία της γίνεται μέσω των browser chrome & firefox κ.λπ σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η παροχή των παραπάνω περιγραφόμενων υπηρεσιών από τον ιστότοπο, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ενδιαφερόμενου και/ή του γονέα ή κηδεμόνα του θα πραγματοποιείται καταχώριση, συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και δη της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής. Ο Χρήστης θα μπορεί να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία μέσω του τηλεφώνου 2310748751 και του email info@e-du.gr. (Περισσότερα για τo Προσωπικό Απόρρητο)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Η Εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη δύναται να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή του στον παρόντα ιστότοπο ή να διακόψει τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας της, σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κρίνει ότι αυτός δε συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης ή την Προσωπικό Απόρρητο ή με οποιαδήποτε διάταξη εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ

Η Εταιρεία μας χορηγεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής (και όχι εμπορικής) χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, η οποία δύναται να ανακληθεί. Κάθε Χρήστης συμφωνεί ρητά ότι δεν θα διενεργήσει, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, που περιγράφονται στο παρόν ως «Απαγορευμένη συμπεριφορά»:

(α) Διαβιβάσει, εγκαταστήσει, μεταφορτώσει (upload) ή μεταβιβάσει οποιονδήποτε ιό, διαφήμιση, επικοινωνία, ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία στον παρόντα ιστότοπο, τα οποία θα μπορούσαν είτε να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση της είτε να επενεργήσουν αρνητικά στους υπολογιστές, τους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας μας.

(β) Αντιγράψει, τροποποιήσει, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, αναδιανέμει, αναδημοσιεύσει, μεταβάλλει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή κώδικα HTML ή άλλο περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στον παρόντα ιστότοπο.

(γ) Αφαιρέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα από το διαθέσιμο στον παρόντα ιστότοπο περιεχόμενο και τις σχετικές με αυτήν υπηρεσίες.

(δ) Παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Εταιρείας μας, όπως, ενδεικτικά, να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μη προσβάσιμα από αυτόν δεδομένα ή διακομιστή, με αποτέλεσμα να παραβιαστεί η ασφάλεια του παρόντα ιστότοπου και των σχετικών με αυτόν υπηρεσιών.

(ε) Χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή (όπως είναι ένα «διαδικτυακό πρόγραμμα ανίχνευσης» ή άλλο μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης) ή άλλα μέσα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες του ιστότοπου μας ή της Εταιρεία μας.

(στ) Υπονομεύσει ή χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε τεχνικές υπονόμευσης σε βάρος του ιστοτόπου μας ή τμήματος αυτού.

(η) Παρουσιάσει την Εταιρεία μας, τον ιστότοπό μας ή τις υπηρεσίες μας κατά τρόπο παραπλανητικό, ψευδή, υποτιμητικό, ή σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο προσβλητικό και μη αποδεκτό, ή συνδέσει την Εταιρεία μας με ανεπιθύμητα προϊόντα υπηρεσίες ή απόψεις.

(θ) Χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο μας και τις συνδεδεμένες με αυτόν υπηρεσίες είτε για τη διενέργεια παράνομων ενεργειών είτε ως μέσο διάδοσης μη αποδεκτών, υποτιμητικών και εν γένει προσβλητικών απόψεων και θέσεων, αφορούσες π.χ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Η διενέργεια από τον Χρήστη, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες έχει ως άμεση συνέπεια τον τερματισμό της περιορισμένης άδειας πρόσβασης που του χορηγούμε στα πλαίσια της παρούσας, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας μας να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω αντισυμβατικής συμπεριφοράς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο ιστότοπος www.e-du.gr και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας μας και ως εκ τούτου αυτή διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το σύνολο του περιεχόμενου που περιλαμβάνεται στο δικτυακό αυτό τόπο. Ό,τι βλέπει, διαβάζει και ακούει ο Χρήστης (ήτοι περιλαμβάνεται ή είναι διαθέσιμο) στον ιστότοπο μας (ενδεικτικά αναφέρονται κείμενο σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου, εικόνες, βίντεο, ήχοι, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα καθώς και οποιαδήποτε άλλο αρχείο) αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή κατοχυρωμένα σήματα που προστατεύονται. Ο Χρήστης απαγορεύεται να πουλήσει, αναπαράγει, διανείμει, τροποποιήσει, εμφανίσει, αναδιανείμει ή άλλως χρησιμοποιήσει και αποθηκεύσει με οποιονδήποτε τρόπο ό,τι ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, ή δημιουργήσει παράγωγα έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα σε οποιαδήποτε μορφή με μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, πέραν της αποκλειστικά ιδιωτικής χρήσης. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας μας να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω παράνομης συμπεριφοράς του Χρήστη.

ΕΥΘΥΝΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

(α) Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα του παρόντα ιστοτόπου, των περιεχομένων και των υπηρεσιών του, που οφείλονται είτε σε ανωτέρα βία (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) είτε σε άλλους τεχνικούς λόγους ή σχετίζονται με την τεχνική συντήρηση του ιστοτόπου. Η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί η συχνότητα και διάρκεια οποιουδήποτε τέτοιου είδους σφάλματος ή περιορισμού. Πρόσθετα, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που δύναται να προκληθεί στους χρήστες από την επενέργεια, την τροποποίηση ή τη δολιοφθορά του ιστοτόπου μας από τρίτους. Η Εταιρεία μας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν ευθύνεται για ζημία οποιασδήποτε μορφής τυχόν υποστεί είτε ο Χρήστης του ιστοτόπου, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων αυτής, στην οποία εξάλλου χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων, είτε οποιοσδήποτε τρίτος, λόγω των ενεργειών οποιουδήποτε χρήστη του ιστοτόπου κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου, των ενδεχόμενων ειδικότερων συμφωνηθέντων όρων μεταξύ της Εταιρείας μας και του Χρήστη και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται είτε για ζημίες που προκλήθηκαν από παράβαση μη τελεσθείσα από μέρους μας είτε για οποιαδήποτε έμμεση ή συνακόλουθη ζημία προκληθεί, που δεν είχε προβλεφθεί από αμφότερα τα μέρη, ήτοι την Εταιρεία και τον Χρήστη, όταν αυτός το πρώτον χρησιμοποίησε τον ιστότοπο μας και τις σχετικές με αυτήν Υπηρεσίες. Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία της να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου μας. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν λόγω της χρήσης του παρόντα ιστοτόπου, καθώς και για τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των εν λόγω συναλλαγών. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος μας ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού. Η Εταιρεία μας δεν έχει κανένα έλεγχο και επομένως δε φέρει καμία ευθύνη ως προς τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης μέσω των οποίων τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαβιβάζονται στον ιστότοπο μας.

(β) Όλες οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της λειτουργίας της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης φροντιστηριακής εκπαίδευσης της Εταιρείας μας. Παρότι η Εταιρεία μας έχει επιδείξει τη μέγιστη δυνατή και εμπορικά εύλογη επιμέλεια κατά την ανάπτυξη των περιεχομένων στον ιστότοπο μας, αυτή καθώς και όλα τα περιεχόμενα σε αυτήν παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των οποιωνδήποτε περιεχομένων σε αυτόν πληροφοριών. Όλες οι εγγυήσεις, είτε προκύπτουν εκ του νόμου είτε υπονοούνται, αποκλείονται ρητά δια της παρούσας στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας του μέσου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και της ικανοποιητικής ποιότητάς του.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε μη αποδεκτή, υποτιμητική και εν γένει προσβλητική και παράνομη συμπεριφορά εκάστου Χρήστη, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται. Οι χρήστες υπέχουν την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα και προσηκόντως στην Εταιρεία μας οποιαδήποτε μη αποδεκτή, προσβλητική, παράνομη και αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου Χρήστη τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους, προκειμένου η Εταιρεία μας να προβεί σε όλες τις δέουσες νόμιμες ενέργειες.

(γ) Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

(δ) Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της ιδιοκτήτριας του ιστοτόπου και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της ιδιοκτήτριας του ιστοτόπου, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς της Εταιρείας.

(ε) Ο ιστότοπος www.e-du.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της ιδιοκτήτριας του παρόντος ιστοτόπου και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του www.e-du.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον ιστότοπο μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας βάσει των στον Ιστότοπο παρεχόμενων στοιχείων επικοινωνίας.

(στ) Λογαριασμό δύναται να δημιουργήσει και να καταστεί Χρήστης ο κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης του ιστοτόπου, πραγματοποιώντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό, προκειμένου αυτός να αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα,. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, στο πλαίσιο της ασφαλείας των συναλλαγών, απαιτείται η αναγραφή της διεύθυνσης email. Κατά την εγγραφή του Χρήστη στον ιστότοπο μας, θα του ζητείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, η επαγγελματική του θέση, το φύλο του, το τηλέφωνό του, το ονοματεπώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο φοίτησης, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/των ανήλικου/ων μαθητή/ών υπέρ του/των οποίου/ων ενεργεί και συμβάλλεται δια της παρούσας με την Εταιρεία μας ο Χρήστης, ο τρόπος πληρωμής της συνδρομής του. Το τελευταίο στοιχείο (τρόπος πληρωμής της συνδρομής) δεν απαιτείται στην περίπτωση της επιλογής εκ μέρους του Χρήστη της δοκιμαστικής χρήσης της πλατφόρμας μας. Η Εταιρεία μας αξιοποιεί τις ανωτέρω πληροφορίες προκειμένου να επικοινωνήσει με το Χρήστη, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του σε κάθε αναγκαία περίπτωση, καθώς και να προσδιορίσει το ύψος της απαιτούμενης κάθε φορά συνδρομής.

(ζ) Η Εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου της υπηρεσιών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της, να αναπτύσσει νέες λειτουργίες και να διεξάγει ελέγχους για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και να βελτιώνει τα συστήματα διαφημίσεων και μετρήσεων που διαθέτει. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στο Προσωπικό Απόρρητο.)

(η) Με την εγγραφή σας και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ή της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), μας δίνετε την συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στο παρόν και στο Προσωπικό Απόρρητο του ιστοτόπου μας.

(θ) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή μας αποστέλλετε ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από εμάς.

(ι) Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης στην παρούσα παράγραφο δεν έχουν σκοπό να περιορίσουν την ευθύνη των χρηστών ή να μεταβάλλουν τα δικαιώματά τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι προσφερόμενες από τον ιστότοπο μας υπηρεσίες όπως περιγράφονται στο παρόν, το λεπτομερές περιεχόμενο, ο τρόπος διδασκαλίας, η μέθοδος παρουσίασης και η ακριβής διάρθρωση των φροντιστηριακών μαθημάτων ως προς τη διδακτέα ύλη, σε θεωρία και ασκήσεις, που διατίθενται στον ιστότοπο μας μέσω της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, πάντοτε όμως σε συνάρτηση και συμμόρφωση με τα βιβλία που εκδίδει το υπουργείο παιδείας. Σε περίπτωση δε τροποποίησης/αναθεώρησης/αντικατάστασης των ανωτέρω βιβλίων που εκδίδει το υπουργείο παιδείας, η Εταιρεία μας δύναται να προσαρμόζει σταδιακά το περιεχόμενο της ψηφιακής μας πλατφόρμα στις αλλαγές που τυχόν θα έχουν προκύψει. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία μας επί των παρόντων Όρων Χρήσης θα εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, οπότε συνίσταται θερμά στους χρήστες να την επισκέπτονται συχνά, έτσι ώστε να γνωρίζουν τις επικαιροποιημένες εκδόσεις μας. Συνεχής χρήση του ιστοτόπου ή των σχετικών με αυτόν υπηρεσιών μετά την καταχώριση των σχετικών τροποποιήσεων, θεωρείται γνώση και αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν. Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και το σύνολο της παρούσας Σύμβασης διέπονται αποκλειστικά από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, υπάγονται δε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Θεσσαλονίκης.