ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο εξής «η Εταιρεία», στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει ο ιστότοπος www.e-du.gr και το σύνολο του περιεχομένου του, η οποία εδρεύει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στην οδό Φιλιππουπόλεως 71, Τ.Κ. 56123 (ΑΦΜ: 094343229), τηλ: 2310748751, 2310748761.

Ο επισκέπτης/συνδρομητής/χρήστης/πελάτης/κηδεμόνας στο εξής «ο Χρήστης» που είναι κάθε άτομο που κάνει χρήση του παραπάνω ιστοτόπου ή εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του παρόντος ιστοτόπου και αποκτά λογαριασμό προς χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Εταιρεία μας σέβεται και προφυλάσσει στο ακέραιο τις πληροφορίες που ο Χρήστης παρέχει κατά την περιήγηση στον ιστότοπο ή την εγγραφή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μας, προκειμένου να αποκτήσει και να διατηρήσει ομαλή και ασφαλή πρόσβαση σε αυτή. Το ακριβές περιεχόμενο των συλλεγέντων από την Εταιρεία μας πληροφοριών του Χρήστη, καθώς και η δικαιολογητική αιτία της εν λόγω συλλογής, περιγράφεται αναλυτικά στην κάτωθι «Πολιτική Απορρήτου», η οποία επίσης διέπει τη χρήση του ιστοτόπου μας και την οποία πρέπει να αναγνώσει ο Χρήστης με επιμέλεια, προκειμένου να αντιληφθεί τις πρακτικές μας.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει αναγνώσει και αποδέχεται το παρόν και το περιεχόμενο του. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου και της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας www.e-du.gr συνιστά τεκμήριο ανάγνωσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του παρόντος ιστοτόπου προϋποθέτει και ισοδυναμεί με πλήρη γνώση και αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη της συλλογής και χρησιμοποίησης των παρεχόμενων από αυτόν δεδομένων σύμφωνα με την κάτωθι Πολιτική Απορρήτου.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι παρά τη δεδομένη εκ μέρους της Εταιρείας μας επίδειξη της μέγιστης δυνατής επιμέλειας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασής του στον ιστότοπο αλλά και στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, ενδέχεται κατά διαστήματα η πρόσβαση αυτή να μην καθίσταται εφικτή είτε για λόγους διενέργειας εργασιών στην πλατφόρμα (συντήρηση, διόρθωση, προσθήκη νέου υλικού), είτε για λόγους που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας (πτώση δικτύου, μειωμένη απόδοση δικτύου κ.λπ.).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Εταιρεία μας δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των Χρηστών της. Ο ιστότοπος μας είναι απλός και φιλικός στη χρήση του και έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε Χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του Χρήστη είναι σημαντικό αυτός να αντιληφθεί ότι πρέπει να μας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής μας πλατφόρμας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τη μέθοδο συλλογής προσωπικών δεδομένων των Χρηστών από τον ιστότοπο μας και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρεία μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μας, τα οποία αυτοί μας παρέχουν κατά τη διάρκεια εγγραφής και απόκτησης πρόσβασης στον παρόντα ιστότοπο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη του ιστοτόπου μας υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αποκτώντας πρόσβαση στον ιστότοπο και στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, ο Χρήστης του ιστοτόπου, υποδηλώνει ανεπιφύλακτα ότι κατανοεί και συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδεικτικά η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους:

– Εγγραφή στον ιστότοπο,

– Επικοινωνία με την Εταιρεία,

– Επικοινωνία με εκπρόσωπό μας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,

– Διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με προωθητική ενέργεια της Εταιρείας,

– Αίτηση λήψης μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο/συσκευή,

– Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας,

– Cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε στον Ιστότοπο διαδικτυακές μας τοποθεσίες,

– Η Εταιρεία μπορεί να αναζητά σχετικό και δημοσιευμένο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, να παρακολουθεί την τάση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να τα χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της και την επίλυση προβλημάτων.

– Λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της Εταιρείας. (Βλέπε παρακάτω).

– Αγορά υπηρεσιών.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιοδήποτε τέτοιο ιστοτόπου τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των Χρηστών. Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου και δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοτόπων ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που χρησιμοποιούνται από αυτούς, ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Στην περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττει εξ ολοκλήρου με δική του ευθύνη.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Εταιρεία μας συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες: i) στοιχεία που ο Χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, ii) στοιχεία που ο Χρήστης μας δίνει προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της συνδρομής του και στη συνέχει αυτή να καταβληθεί. Κατά την εγγραφή του Χρήστη στον ιστότοπο μας, προκειμένου αυτός να αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, θα του ζητείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, η επαγγελματική του θέση, το φύλο του, το τηλέφωνό του, το ονοματεπώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο φοίτησης, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/των ανήλικου/ων μαθητή/ών υπέρ του/των οποίου/ων ενεργεί και συμβάλλεται δια της παρούσας με την Εταιρεία μας ο Χρήστης, ο τρόπος πληρωμής της συνδρομής του. Το τελευταίο στοιχείο (τρόπος πληρωμής της συνδρομής) δεν απαιτείται στην περίπτωση της επιλογής εκ μέρους του Χρήστη της δοκιμαστικής χρήσης της πλατφόρμας μας. Η Εταιρεία μας αξιοποιεί τις ανωτέρω πληροφορίες προκειμένου να επικοινωνήσει με το Χρήστη, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του σε κάθε αναγκαία περίπτωση, καθώς και να προσδιορίσει το ύψος της απαιτούμενης κάθε φορά συνδρομής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Δημιουργία λογαριασμού για τη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας ζητούνται στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στη Χρήση Πληροφοριών Πρόσβασης. Ο σκοπός της συγκέντρωσης των δεδομένων αυτών είναι η δημιουργία λογαριασμού εκ μέρους του Χρήστη και η πραγματοποίηση της σύμβασης, ήτοι η επικοινωνία της Εταιρείας με το συγκεκριμενοποιημένο πλέον Χρήστη στον οποίο ανήκουν τα δεδομένα αυτά, προς επιλογή των κατάλληλων για αυτόν εκπαιδευτικών πακέτων, κοινοποίηση των επιδόσεών του και παροχή ενημέρωσης εν γένει, ολοκλήρωση συναλλαγών, η οποία ειδάλλως δε θα ήταν εφικτή. Επίσης συλλέγουμε τις απαιτούμενες για την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού πληροφορίες από τον αντίστοιχο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τις οποίες έχετε δώσει στον πάροχο την άδεια να μοιραστεί με εμάς. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απόρρητο της σχετικής υπηρεσίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε. Η ασφάλεια στην αναγνώριση του Χρήστη επιτυγχάνεται:

α) Αναγνώριση χρήστη – μαθητή/τριας: Χρησιμοποιούνται δύο πεδία για την αναγνώρισή του Χρήστη – μαθητή/τριας στη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας: το Αναγνωριστικό Εισόδου (e-mail ή κινητό) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στο λογαριασμό του.

β) Αναγνώριση Χρήστη – κηδεμόνα: Χρησιμοποιείται επιπλέον μυστικός κωδικός επιβεβαίωσης (pin) για τον εισαγωγή του Χρήστη – κηδεμόνα στα προσωπικά στοιχεία του λογαριασμού του (οικονομικά στοιχεία, τηλέφωνα διευθύνσεις, μαθητές κ.λπ.). Ο μυστικός κωδικός επιβεβαίωσης (pin) είναι μοναδικός και ζητείται μετά την εισαγωγή του Χρήστη – κηδεμόνα στο λογαριασμό των Χρηστών – μαθητών. Την πρώτη φορά που ο από τον Χρήστης – κηδεμόνας θελήσει να εισέλθει στο λογαριασμό του, θα πρέπει να ζητήσει την αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης με μήνυμα (sms) διαμέσου κινητού, αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό κινητό που έχει δηλώσει ο Χρήστης – κηδεμόνας και μόνο σε αυτό. Αλλαγή του κινητού αποστολής μυστικού κωδικού επιβεβαίωσης (pin), γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την Εταρεία και εφόσον πιστοποιηθούν τα στοιχεία του αιτούντος με τρόπο που θα ζητηθεί από την Εταιρεία.

Ο Χρήστης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω των ανωτέρω μυστικών κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς των και την απόκρυψη των από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς των ή διαρροής των, θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας, άλλως η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση των από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρεία συνιστά, για λόγους ασφαλείας, ο Χρήστης να αλλάζει το password του κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης ή τηλέφωνο).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιοδήποτε στοιχείο, δικαιολογητικό ή τυχόν έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του Χρήστη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας μας. Η χορήγηση εκ μέρους του Χρήστη μας των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Εταιρεία μας εξάλλου απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές του ιστοτόπου της να παρέχουν στους Χρήστες της το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιούνται σε μέρη που ενεργούν ως ελεγκτές δεδομένων (όπως εποπτικά όργανα και αρχές και δημόσιοι οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι να ζητούν δεδομένα) ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας από μέρη που ορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας. Αυτά τα μέρη περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εταιρείες που εργάζονται ως επεξεργαστές δεδομένων ή για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς (π.χ. σκοπούς συνδεόμενους με εσωτερικές, διοικητικές, οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες).

β) Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία (π.χ. προμηθευτές υπηρεσιών για τη διαχείριση του ιστοτόπου, όπως συνεργάτες συστημάτων, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο κ.λπ.).

γ) Τα μέρη ή και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που θα κοινοποιήσουν τα δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουν ή να επιβάλουν την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που προβλέπονται από νόμους, κανονισμούς και νομοθεσία της ΕΕ.

δ) Εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αυτά τα υποκείμενα θα λειτουργούν ως αυτοτελείς ελεγκτές δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η Εταιρεία μας δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω των νομίμων διαδικασιών, δεδομένου ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, είναι θεμιτή η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line χωρίς την εκ μέρους τους προηγούμενη συναίνεση.

COOKIES

Η Εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των παρεχόμενων μέσω του ιστοτόπου της υπηρεσιών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοτόπους όπως ο παρών να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του Χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς Χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου τους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Σε κάθε έξοδο των Χρηστών από τον ιστότοπος μας είναι δυνατόν τα cookies να διαγράφονται αυτόματα. Ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο ιστότοπος μας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της, να αναπτύσσει νέες λειτουργίες και να διεξάγει ελέγχους για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και να βελτιώνει τα συστήματα διαφημίσεων και μετρήσεων που διαθέτει. Επίσης, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να επαληθεύει λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθεί την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε εκτός, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών της.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία μας επιτρέπει στους Χρήστες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν χορηγηθεί στον ιστότοπό μας. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η Εταιρεία μας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διαγραφεί η εν λόγω πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του Χρήστη η Εταιρεία μας θα επιχειρήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του ν. 2472/1997, ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Προκειμένου να έχει πρόσβαση, να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, να αναφέρει προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστοτόπου ή να διατυπώσει οποιοδήποτε ερώτημα, ο Χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Πρόσθετα, η αλλαγή ή η διόρθωση ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη δύναται να λάβει χώρα και μέσω της σελίδας εγγραφής του ιστοτόπου μας. Παρακαλούμε τους Χρήστες του ιστοτόπου μας να λάβουν υπόψη τους ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα, πλην όμως η προστασία του κωδικού πρόσβασής τους στον ιστότοπο μας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μας επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει τον ιστότοπο της και ενδέχεται, εφόσον απαιτείται, να ανανεώνει και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ως εκ τούτου, συστήνουμε στους Χρήστες να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η οποία θα τροποποιείται κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη προειδοποίησή τους.

Η χρήση του παρόντα ιστοτόπου από έκαστο Χρήστη ισοδυναμεί με πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Εταιρεία. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμβατική διάρκεια και μετά τη λήξη της συνεργασίας, για την περίοδο των 10 ετών. Μετά τη λήξη των προαναφερόμενων όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία μας, τα πλήρη στοιχεία της οποίας βρίσκονται ανωτέρω στην αρχή του παρόντος. Για θέματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μακρίδη Κωνσταντίνο χρησιμοποιώντας το e-mail [email protected], στην ηλεκτρονική διεύθυνση ww.e-du.gr, ή στο τηλέφωνο 2310748751, προκειμένου να ασκήσουν όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματά τους, να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, να προβούν στην διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.