1. Αντικείμενο της Σύμβασης.

1.1. Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας μας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.», που εδρεύει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 094343229, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, δημιουργού και ιδιοκτήτριας της ψηφιακής πλατφόρμας «ασύγχρονης εκπαίδευσης e-du e-learning» και του τελικού χρήστη.
1.2. Το «e-du e-learning» είναι ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό, στο οποίο ο χρήστης συνδέεται μέσω της εν λόγω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και η λειτουργία της γίνεται μέσω των browser chrome & firefox σε περιβάλλον windows, android και macOS. Αποτελεί το «εργαλείο» που ενισχύει το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και δίνει τεράστιες δυνατότητες στην κατανόηση της σχολικής ύλης, δεδομένου ότι τέτοιου είδους διαδραστικές εφαρμογές (Interactive
application) δίνουν στον μαθητή τη δυνατότητα της αυτενέργειας και διεγείρουν την κρίση του.
1.3. Ο χειρισμός της ψηφιακής μας πλατφόρμας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι εύκολος ακόμη και για εκείνους τους μαθητές που δεν έχουν γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσω αυτής, αναλύεται η διδακτέα ύλη, σε θεωρία και ασκήσεις, των βιβλίων που εκδίδει ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και η οποία προσαρμόζεται στα νέα βιβλία κάθε φορά που αυτά αλλάζουν. Εκτός από τη διδακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων, η μέθοδος περιέχει πλήθος διαδραστικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας.
1.4. Ένα αυστηρά επιλεγμένο επιτελείο καθηγητών και παιδαγωγών με τη συνεργασία ειδικευμένων προγραμματιστών ανέλαβαν για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρεία μας τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας «ασύγχρονης εκπαίδευσης e-du e-learning», την οποία στήριξαν στα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης και στις θεωρίες μάθησης. Βασίζεται στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία και στις μοντέρνες θεωρίες μάθησης έτσι ώστε να:

  • Προκαλεί την ενεργοποίηση του μαθητή.
  • Προωθεί τη δημιουργική δράση.
  • Βασίζεται στην μάθηση μέσω ανακάλυψης.
  • Ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Καλλιεργεί την κριτική σκέψη.
  • Αποθαρρύνει τη γραμμική μέθοδο μελέτης.

1.5. Σκοπός της εν λόγω ψηφιακής πλατφόρμας είναι να στηρίξει το μαθητή στη μελέτη των μαθημάτων του, στα όρια του προσωπικού του χώρου, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της πληροφορικής. Η διδακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων και η παρεχόμενη γνώση που απορρέει από αυτά, με «οδηγό» την ψηφιακή πλατφόρμα, γίνεται κατανοητή με ευχάριστο και εύκολο τρόπο. Η αντίληψη και η κρίση του μαθητή οξύνεται αλλά κυρίως δημιουργείται σε αυτόν το ενδιαφέρον για παραπέρα διερεύνηση και
κατάκτηση της γνώσης. Έτσι το «e-du e-learning» δε φιλοδοξεί να καθοδηγήσει απλά το μαθητή στην καθημερινή του μελέτη, αλλά κυρίως να υποδείξει τον τρόπο μελέτης που αποβλέπει στην απλούστερη και μεθοδικότερη απόκτηση γνώσεων. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η σχέση του μαθητή με το «e-du e-learning» είναι μία συνεχής συνεργασία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που ανανεώνει το ενδιαφέρον του για τη γνώση μέσα από τη αδιάκοπη ροή πληροφοριών και από πολλές εκπλήξεις. Η επαφή με το «e-du e-learning» είναι συνεχής και η σχέση με τα μαθήματα αποκτούν μια άλλη διάσταση.
1.6. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει αναγνώσει και αποδέχεται το παρόν και το περιεχόμενο του. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των υπηρεσιών της ψηφιακής πλατφόρμας «ασύγχρονης εκπαίδευσης e-du elearning» συνιστά τεκμήριο ανάγνωσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας.
1.7. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι παρά τη δεδομένη εκ μέρους της Εταιρείας μας επίδειξη της μέγιστης δυνατής επιμέλειας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασής του στην ψηφιακή μας πλατφόρμα, ενδέχεται κατά διαστήματα η πρόσβαση αυτή να μην καθίσταται εφικτή είτε για λόγους διενέργειας εργασιών στην πλατφόρμα (συντήρηση, διόρθωση, προσθήκη νέου υλικού), είτε για λόγους που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας (πτώση δικτύου, μειωμένη απόδοση δικτύου κ.λπ.).
1.8. Ο χρήστης δηλώνει ότι:

  1. Έλαβε γνώση του ενημερωτικού, μη συνδρομητικού τμήματος της ψηφιακής μας πλατφόρμας, το οποίο αφορά το είδος και αντικείμενο των υπηρεσιών της ασύγχρονης εκπαίδευσης που παρέχουμε, τα διαθέσιμα γνωστικά αντικείμενα και τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας.
  2. Κατανοεί ότι η παρεχόμενη με την παρούσα ψηφιακή πλατφόρμα μέθοδος διδασκαλίας αποτελεί μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης και ότι η τελική αποτελεσματικότητα ή/και αποδοτικότητα της παρακολούθησης του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού εξαρτώνται από την επιμέλεια και τις κλίσεις του μαθητή ή των μαθητών υπέρ των οποίων ενεργεί και συμβάλλεται με την Εταιρεία μας ο χρήστης.
  3. Έλαβε γνώση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που απαιτεί η απρόσκοπτη χρήση της ψηφιακής μας πλατφόρμας και ότι έχει στην κατοχή του τον αναγκαίο εξοπλισμό και λογισμικό για την πρόσβαση σε αυτήν, αντιλαμβάνεται δε ότι οι προδιαγραφές που περιγράφονται στο ενημερωτικό τμήμα της ιστοσελίδας υποδεικνύουν την ελάχιστη τεχνική υποδομή για τη χρήση της ψηφιακής μας πλατφόρμας και ως εκ τούτου η εμπειρία χρήστη ενδέχεται να ποικίλει αναλόγως του εξοπλισμού του Η/Υ που χρησιμοποιεί ο χρήστης για τη σύνδεση του.

1.9. Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου) ως Χρήστης θεωρείται είτε ο νόμιμος κηδεμόνας του/των ανήλικου/ων μαθητή/ών που πρόκειται να κάνουν χρήση της παρεχόμενης από την Εταιρεία μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ψηφιακής πλατφόρμας και ο οποίος συμβάλλεται απευθείας με την Εταιρεία μας μέσω της εν λόγω Σύμβασης υπέρ του/των ως άνω ανήλικου/ων μαθητή/ών είτε ο ενήλικος μαθητής, ο οποίος συμβάλλεται με την Εταιρεία μας αυτοτελώς. Οι ενέργειες του/των ανήλικου/ων μαθητή/ών, υπέρ των οποίων έχει συμβληθεί με την Εταιρεία μας ο Χρήστης, κατά την πλοήγησή τους και κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θεωρούνται για τις ανάγκες της εν λόγω Σύμβασης ως ενέργειες του ως άνω Χρήστη – νόμιμου κηδεμόνα τους. Σε περίπτωση παράβασης από ανήλικο μαθητή που χρησιμοποιεί την ψηφιακή μας πλατφόρμα οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης μετά την έγκριση και αποδοχή αυτών από το Χρήστη – νόμιμο κηδεμόνα του, ο τελευταίος φέρει ακέραιη και ευθέως την ευθύνη είτε έναντι της Εταιρείας μας είτε έναντι τρίτων, κατά τις διατυπώσεις του συνόλου των όρων της παρούσας. Ο Χρήστης – νόμιμος κηδεμόνας του/των ανήλικου/ων μαθητή/ών αποδέχεται ρητά ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί προς αποφυγή οποιασδήποτε τυχόν ευθύνης του το γεγονός ότι ο/οι εν λόγω ανήλικος/οι μαθητής/ές έκαναν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς τη δική του επίβλεψη, δεδομένου ότι δια της παρούσας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη ελέγχου και επιμέλειας των πράξεων του/των κηδεμονευομένου/ων μαθητή/ών σχετικά με την πρόσβαση και τον χειρισμό της ψηφιακής μας πλατφόρμας, σύμφωνα άλλωστε και με τις σχετικές με τη γονική επιμέλεια κείμενες διατάξεις. Ως προσωπικά δεδομένα του χρήστη θεωρούνται για τις ανάγκες της παρούσας αφενός τα προσωπικά δεδομένα του νόμιμου κηδεμόνα και αφετέρου τα προσωπικά δεδομένα του/των ανήλικου/ων μαθητή/ών, υπέρ των οποίων έχει αυτός συμβληθεί με την Εταιρεία μας και όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι στην παρ. 5 της παρούσας. Η χορήγηση δε των προσωπικών δεδομένων του/των ανήλικου/ων μαθητή/ών από τον/τους νόμιμο/ους κηδεμόνα/ες του/τους εντάσσεται και αξιολογείται επίσης στο πλαίσιο άσκησης της γονικής επιμέλειας κατά τις κείμενες διατάξεις, η δε Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

2. Συνδρομή.

Η πρόσβαση στην ψηφιακή μας πλατφόρμα παρέχεται έναντι συνδρομής. Το ύψος της εν λόγω
συνδρομής εξαρτάται αφενός από το είδος, τον αριθμό και τη διάρκεια των επιλεγέντων από το χρήστη
φροντιστηριακών μαθημάτων που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας μας και αφετέρου από τον
αριθμό των ανήλικων μαθητών υπέρ των οποίων συμβάλλεται ο χρήστης με την Εταιρεία μας στα
πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Η συνδρομή καταβάλλεται προκαταβολικά. Η συνδρομή είναι ατομική
και αφορά αποκλειστικά τον εγγεγραμμένο χρήστη. Η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος της
να τροποποιεί τις υφιστάμενες ή να ενεργοποιεί νέες διαδικασίες ταυτοποίησης του εγγεγραμμένου
χρήστη με βάσει τα εκάστοτε διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα. Η συνδρομή δεν είναι δεκτική μεταβίβασης
σε τρίτους είτε έναντι ανταλλάγματος, είτε δωρεάν. Η συνδρομή παρέχει στο χρήστη το δικαίωμα
πρόσβασης στις εκάστοτε διαθέσιμες υπηρεσίες και υλικό ανάλογα με το ύψος – εύρος της. Δεν παρέχει
δικαίωμα μεταφόρτωσης (download), τροποποίησης, βιντεοσκόπησης, αλλοίωσης οπτικοακουστικού
υλικού της πλατφόρμας στον Η/Υ του χρήστη, διανομής αυτού ή αντιγραφής του. Επιπλέον η συνδρομή
δεν παρέχει δικαίωμα χρήσης οπτικοακουστικού υλικού ή μεμονωμένων στοιχείων της ψηφιακής μας
πλατφόρμας (κείμενο, audio, video, γραφικές απεικονίσεις) και γενικά οποιουδήποτε στοιχείου της
ιστοσελίδας καλύπτεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας
φροντίζει για την παροχή στους χρήστες σύγχρονων και ασφαλών εναλλακτικών τρόπων πληρωμής,
περιλαμβάνοντας κατ’ ελάχιστο: (α) την πληρωμή μέσω web-banking, (β) την πληρωμή μέσω paypal, (γ)
την καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας (δ) με χρεωστική ή πιστωτική τραπεζική κάρτα.
Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια των πληρωμών μέσω των ως άνω εναλλακτικών τρόπων που επιλέγει ο
χρήστης καθορίζεται από την επιλεγείσα υπηρεσία πληρωμής και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτήν η
Εταιρεία μας. Η συνδρομή λήγει με την παρέλευση της διάρκειας της, η Εταιρεία μας δε επιφυλάσσεται
του δικαιώματός της για άμεση διακοπή της σε περίπτωση αντισυμβατικών ενεργειών εκ μέρους του
χρήστη όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα.

3. Δοκιμαστική χρήση της ψηφιακής μας πλατφόρμας.

Η Εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να προβεί σε δοκιμαστική χρήση της ψηφιακής μας
πλατφόρμας χωρίς την καταβολή συνδρομής είτε (α) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών ή όποιου
άλλου χρονικού διαστήματος αποφασίσει κατά την ελεύθερη κρίση της η Εταιρεία μας, από την
ημερομηνία εγγραφής του σε αυτήν, παρέχοντάς του πρόσβαση, κατά την ανέλεγκτη εκάστοτε κρίση της,
σε επιλεγμένο αριθμό και είδος μαθημάτων, είτε (β) για την πρόσβασή του στο σύνολο των διατιθέμενων
ειδικών test ανά διδασκόμενο μάθημα σε ένα ή περισσότερα σχολικά έτη, κατά τη διακριτική της
ευχέρεια, υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση σε κάθε ως άνω περίπτωση της πλήρους αποδοχής του
συνόλου των όρων της παρούσας εκ μέρους του χρήστη. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής χρήσης, η
Εταιρεία μας θα διακόπτει την πρόσβαση του χρήστη στην ψηφιακή μας πλατφόρμα, εκτός εάν αυτός
επιλέξει εν τω μεταξύ να καταβάλει στην Εταιρεία μας την προβλεπόμενη συνδρομή που θα καλύπτει τις
επιθυμίες και τις ανάγκες του.

4. Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και συνεπακόλουθα της λειτουργούσας σε αυτήν ως άνω ψηφιακής πλατφόρμας «ασύγχρονης εκπαίδευσης e-du e-learning» καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται ή πρόκειται να παρασχεθούν από αυτήν, αφενός προϋποθέτει την εκ των προτέρων και ανεπιφυλάκτως αποδοχή των κάτωθι περιγραφόμενων Όρων Χρήσης και αφετέρου συνιστά έμπρακτη αποδοχή αυτών. Η αδιάλειπτη και συνεχιζόμενη πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα εκ μέρους του χρήστη και η συνεπαγόμενη χρήση του περιεχομένου των υπηρεσιών της θα θεωρείται ως συγκατάθεσή του στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της παρούσας, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με μέρος ή με το σύνολο των κάτωθι Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου παρακαλούμε όπως παύσει αμέσως να πλοηγείται και να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας μας είναι οι εξής:

4.1. Λογαριασμός Χρήστη – Δικαίωμα Πρόσβασης.
Η Εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τον χρήστη δύναται να
αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή του στην παρούσα ιστοσελίδα ή να διακόψει τη χρήση
οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας της, σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια κρίνει ότι αυτός δε συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου ή με
οποιαδήποτε διάταξη εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει
αμέσως να καταστρέψει οποιαδήποτε αρχεία ή υλικό έχει λάβει ή εκτυπώσει. Η Εταιρεία μας θα
καταβάλει όλες τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες να παράσχει αδιάκοπτη πρόσβαση στην παρούσα
ιστοσελίδα, ωστόσο, ενδέχεται κατά διαστήματα η πρόσβαση αυτή να μην καθίσταται εφικτή είτε για
λόγους διενέργειας εργασιών στην πλατφόρμα (συντήρηση, διόρθωση, προσθήκη νέου υλικού), είτε για
λόγους που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας (πτώση δικτύου, μειωμένη απόδοση δικτύου
κ.λπ.), όπως αναφέρεται και ανωτέρω στην παρ. 1.7. της παρούσας. Με τον όρο «εμπορικά εύλογο»
νοούνται οι εύλογες προσπάθειες, που καταβάλλονται στο πλαίσιο της καλής πίστης και του συνετού
συναλλασσόμενου χωρίς υπερβολική ή δαπανηρή χρήση χρόνου, πόρων, προσωπικού ή χρημάτων.
4.2. Απόρρητο.
Η Εταιρεία μας σέβεται και προφυλάσσει στο ακέραιο τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει κατά την
εγγραφή του στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να αποκτήσει και να διατηρήσει ομαλή και ασφαλή
πρόσβαση σε αυτή. Το ακριβές περιεχόμενο των συλλεγέντων από την Εταιρεία μας πληροφοριών του
χρήστη, καθώς και η δικαιολογητική αιτία της εν λόγω συλλογής, περιγράφεται αναλυτικά στην κάτωθι
«Πολιτική Απορρήτου» (άρθρο 5 της παρούσας), η οποία επίσης διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας και
την οποία πρέπει να αναγνώσει ο χρήστης με επιμέλεια, προκειμένου να αντιληφθεί τις πρακτικές μας. Σε
κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει και ισοδυναμεί με πλήρη γνώση και
αποδοχή εκ μέρους του χρήστη της συλλογής και χρησιμοποίησης των παρεχόμενων από αυτόν
δεδομένων σύμφωνα με την κάτωθι Πολιτική Απορρήτου.
4.3. Απαγορευμένη συμπεριφορά χρήστη.
Η Εταιρεία μας χορηγεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής (και όχι
εμπορικής) χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία δύναται να ανακληθεί. Κάθε χρήστης συμφωνεί
ρητά ότι δεν θα διενεργήσει, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες,
που περιγράφονται στο παρόν ως «Απαγορευμένη συμπεριφορά»:
(α) Διαβιβάσει, εγκαταστήσει, μεταφορτώσει (upload) ή μεταβιβάσει οποιονδήποτε ιό, διαφήμιση,
επικοινωνία, ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία στον παρούσα ιστοσελίδα, τα οποία θα μπορούσαν είτε να
επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση της είτε να επενεργήσουν αρνητικά στους υπολογιστές,
τους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας μας.
(β) Αντιγράψει, τροποποιήσει, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, αναδιανέμει, αναδημοσιεύσει,
μεταβάλλει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει
οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή κώδικα HTML ή άλλο
περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα.
(γ) Αφαιρέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα,
ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα από το διαθέσιμο στην παρούσα
ιστοσελίδα περιεχόμενο και τις σχετικές με αυτήν υπηρεσίες.
Σελίδα 5 από 9
(δ) Παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Εταιρείας μας, όπως,
ενδεικτικά, να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μη προσβάσιμα από αυτόν δεδομένα
ή διακομιστή, με αποτέλεσμα να παραβιαστεί η ασφάλεια της παρούσας ιστοσελίδας και των σχετικών
με αυτήν υπηρεσιών.
(ε) Χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή (όπως είναι ένα «διαδικτυακό πρόγραμμα ανίχνευσης» ή
άλλο μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης) ή άλλα μέσα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με
άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας ή την Εταιρεία μας.
(στ) Υπονομεύσει ή χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε τεχνικές υπονόμευσης σε βάρος της ιστοστελίδας μας
ή τμήματος αυτής.
(η) Παρουσιάσει την Εταιρεία μας, την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας κατά τρόπο παραπλανητικό,
ψευδή, υποτιμητικό, ή σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο προσβλητικό και μη αποδεκτό, ή συνδέσει την
Εταιρεία μας με ανεπιθύμητα προϊόντα υπηρεσίες ή απόψεις.
(θ) Χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας και τις συνδεδεμένες με αυτήν υπηρεσίες είτε για τη διενέργεια
παράνομων ενεργειών είτε ως μέσο διάδοσης μη αποδεκτών, υποτιμητικών και εν γένει προσβλητικών
απόψεων και θέσεων, αφορούσες π.χ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πολιτικές, κοινωνικές και
θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Η διενέργεια από τον χρήστη, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες
ενέργειες έχει ως άμεση συνέπεια τον τερματισμό της περιορισμένης άδειας πρόσβασης που του
χορηγούμε στα πλαίσια της παρούσας, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας μας να αναζητήσει κάθε
περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω αντισυμβατικής
συμπεριφοράς.
4.4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Η ιστοσελίδα μας και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, αποτελούν ιδιοκτησία της
Εταιρείας μας και ως εκ τούτου αυτή διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με
το σύνολο του περιεχόμενου που περιλαμβάνεται στο δικτυακό αυτό τόπο. Ό,τι βλέπει, διαβάζει και
ακούει ο χρήστης (ήτοι περιλαμβάνεται ή είναι διαθέσιμο) στην ιστοσελίδα μας (ενδεικτικά αναφέρονται
κείμενο σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου, εικόνες, βίντεο, ήχοι, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα
καθώς και οποιαδήποτε άλλο αρχείο) αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή
κατοχυρωμένα σήματα που προστατεύονται. Ο χρήστης απαγορεύεται να πουλήσει, αναπαράγει,
διανείμει, τροποποιήσει, εμφανίσει, αναδιανείμει ή άλλως χρησιμοποιήσει και αποθηκεύσει με
οποιονδήποτε τρόπο ό,τι ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, ή δημιουργήσει
παράγωγα έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα σε οποιαδήποτε μορφή με μηχανικά,
ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, πέραν της αποκλειστικά ιδιωτικής χρήσης. Οποιαδήποτε παραβίαση των
δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας μας να
αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω
παράνομης συμπεριφοράς του χρήστη.
4.5. Ευθύνη – Περιορισμός Ευθύνης – Αποποίηση ευθύνης.
(α) Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα της παρούσας ιστοσελίδας,
των περιεχομένων και των υπηρεσιών της, που οφείλονται είτε σε ανωτέρα βία (ενδεικτικά και μη
περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού
εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) είτε σε άλλους τεχνικούς λόγους ή σχετίζονται με την τεχνική
συντήρηση της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί η
συχνότητα και διάρκεια οποιουδήποτε τέτοιου είδους σφάλματος ή περιορισμού. Πρόσθετα, η Εταιρεία
μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που δύναται να προκληθεί στους χρήστες από την επενέργεια,
την τροποποίηση ή τη δολιοφθορά της ιστοσελίδας μας από τρίτους. Η Εταιρεία μας, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας στον μέγιστο
βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν ευθύνεται για ζημία οποιασδήποτε μορφής τυχόν υποστεί είτε
ο χρήστης της ιστοσελίδας, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων αυτής, στην οποία
εξάλλου χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων, είτε
οποιοσδήποτε τρίτος, λόγω των ενεργειών οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας κατά παράβαση των
Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου, των ενδεχόμενων ειδικότερων συμφωνηθέντων όρων μεταξύ
της Εταιρείας μας και του χρήστη και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται είτε
για ζημίες που προκλήθηκαν από παράβαση μη τελεσθείσα από μέρους μας είτε για οποιαδήποτε έμμεση
ή συνακόλουθη ζημία προκληθεί, που δεν είχε προβλεφθεί από αμφότερα τα μέρη, ήτοι την Εταιρεία και
τον χρήστη, όταν αυτός το πρώτον χρησιμοποίησε την ιστοσελίδα μας και τις σχετικές με αυτήν
Υπηρεσίες. Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία της να
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, στην περίπτωση κατά την οποία
η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και
αναμενόμενου ελέγχου μας. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που
πραγματοποιούν λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για τους ειδικότερους όρους και
τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των εν λόγω συναλλαγών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2
της παρούσας. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα μας ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των
οποίων τίθεται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα
λογισμικού. Η Εταιρεία μας δεν έχει κανένα έλεγχο και επομένως δε φέρει καμία ευθύνη ως προς τα
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης μέσω των οποίων τα προσωπικά
δεδομένα των χρηστών διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας.
(β) Όλες οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν
αναπτυχθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας σύγχρονης και
ασύγχρονης φροντιστηριακής εκπαίδευσης της Εταιρείας μας. Παρότι η Εταιρεία μας έχει επιδείξει τη
μέγιστη δυνατή και εμπορικά εύλογη επιμέλεια κατά την ανάπτυξη των περιεχομένων στην ιστοσελίδα
μας, αυτή καθώς και όλα τα περιεχόμενα σε αυτήν παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» και
χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των οποιωνδήποτε
περιεχομένων σε αυτόν πληροφοριών. Όλες οι εγγυήσεις, είτε προκύπτουν εκ του νόμου είτε
υπονοούνται, αποκλείονται ρητά δια της παρούσας στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο,
συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας του μέσου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και
της ικανοποιητικής ποιότητάς του.
Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε μη αποδεκτή, υποτιμητική και εν γένει
προσβλητική και παράνομη συμπεριφορά εκάστου χρήστη, ως ανωτέρω στην παρ. 4.3. αναλυτικά
αναφέρεται. Οι χρήστες υπέχουν την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα και προσηκόντως στην Εταιρεία
μας οποιαδήποτε μη αποδεκτή, προσβλητική, παράνομη και αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη
συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου χρήστη τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους, προκειμένου η Εταιρεία
μας να προβεί σε όλες τις δέουσες νόμιμες ενέργειες.
(γ) Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης στην παρούσα παράγραφο δεν έχουν σκοπό να περιορίσουν
την ευθύνη των χρηστών ή να μεταβάλλουν τα δικαιώματά τους.
4.6. Συνδέσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών.
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα
μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση
των χρηστών. Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης
ιστοσελίδας και δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή
Σελίδα 7 από 9
οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που
χρησιμοποιούνται από αυτές, ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη
χρήση τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιοδήποτε
δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με την παρούσα ιστοσελίδα, το πράττει εξ ολοκλήρου με δική
του ευθύνη.
4.7. Υπηρεσίες ιστοσελίδας – Μεταβολές – Περιοδικές Αλλαγές.
Οι προσφερόμενες από την ιστοσελίδα μας υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 1 της
παρούσας. Το λεπτομερές περιεχόμενο, ο τρόπος διδασκαλίας, η μέθοδος παρουσίασης και η ακριβής
διάρθρωση των φροντιστηριακών μαθημάτων ως προς τη διδακτέα ύλη, σε θεωρία και ασκήσεις, που
διατίθενται στην ιστοσελίδα μας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση, πάντοτε όμως σε συνάρτηση και συμμόρφωση με τα βιβλία που εκδίδει ο Ο.Ε.Δ.Β. Σε
περίπτωση δε τροποποίησης/αναθεώρησης/αντικατάστασης των ανωτέρω βιβλίων που εκδίδει ο
Ο.Ε.Δ.Β., η Εταιρεία μας δύναται να προσαρμόζει σταδιακά το περιεχόμενο της ψηφιακής μας
πλατφόρμα στις αλλαγές που τυχόν θα έχουν προκύψει.
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία μας επί των παρόντων Όρων Χρήσης
θα εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, οπότε συνίσταται θερμά στους χρήστες να την επισκέπτονται
συχνά, έτσι ώστε να γνωρίζουν τις επικαιροποιημένες εκδόσεις μας. Συνεχής χρήση της ιστοσελίδας ή
των σχετικών με αυτήν υπηρεσιών μετά την καταχώριση των σχετικών τροποποιήσεων, θεωρείται γνώση
και αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.
4.8. Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και το σύνολο της παρούσας Σύμβασης διέπονται αποκλειστικά από
και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, υπάγονται δε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της
πόλης της Αθήνας.
4.9. Αποζημίωση.
Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι θα αποζημιώσει την Εταιρεία, τα στελέχη, τους διευθυντές και
τους υπαλλήλους της από και κατά οποιασδήποτε εναντίον της αξίωσης, δαπάνης, ζημίας, απώλειας,
υποχρέωσης και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν
είτε λόγω της μη συμμόρφωσής του στους παρόντες Όρους Χρήσης είτε λόγω της παράβασης εκ μέρους
του των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Δικτύου.
4.10. Δυνατότητα Διαχωρισμού.
Εάν μια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, καθώς και του συνόλου των όρων της παρούσας
Σύμβασης είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα,
την ισχύ ή εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών.
4.11. Στοιχεία επικοινωνίας
Η παρούσα ιστοσελίδα μας ανήκει και διαχειρίζεται από την Εταιρεία μας, ήτοι:
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»
Έδρα: Φιλιππουπόλεως αρ. 71, Δήμος Αμπελοκήπων 561 23 Θεσσαλονίκης
Αρ. ΓΕΜΗ: 57734704000
Α.Φ.Μ.: 094343229
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ: +302310748751
Σελίδα 8 από 9
E-mail: [email protected]

5. Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Προσωπικών δεδομένων.

H Εταιρεία μας δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα μας είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη – πελάτη μας είναι σημαντικό αυτός να αντιληφθεί ότι πρέπει να μας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής μας πλατφόρμας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τη μέθοδο συλλογής προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρεία μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών μας, τα οποία αυτοί μας παρέχουν κατά τη διάρκεια εγγραφής και απόκτησης πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997), όπως εκάστοτε ισχύει. Αποκτώντας πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της, ο χρήστης της ιστοσελίδας, υποδηλώνει ανεπιφύλακτα ότι κατανοεί και συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

5.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία μας, τα πλήρη
στοιχεία της οποίας βρίσκονται ανωτέρω στην παρ. 4.11. Για θέματα που άπτονται των προσωπικών
δεδομένων οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μακρίδη Κωνσταντίνο χρησιμοποιώντας το email [email protected], στην ηλεκτρονική διεύθυνση ww.e-du.gr, ή στο τηλέφωνο 2310748751,
προκειμένου να ασκήσουν όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματά τους, να διασταυρώσουν την ύπαρξη
προσωπικού τους αρχείου, να προβούν στην διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
5.2. Χρήση των πληροφοριών – Πρόσβαση.
Η Εταιρεία μας συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: i) στοιχεία που ο χρήστης
μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, ii) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να
προσδιοριστεί το ύψος της συνδρομής του και στη συνέχει αυτή να καταβληθεί. Κατά την εγγραφή του
χρήστη στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου αυτός να αποκτήσει πρόσβαση στην ψηφιακή μας πλατφόρμα,
θα του ζητείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η
ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνό του, το ονοματεπώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο
φοίτησης, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/των ανήλικου/ων μαθητή/ών υπέρ του/των
οποίου/ων ενεργεί και συμβάλλεται δια της παρούσας με την Εταιρεία μας ο χρήστης, ο τρόπος
πληρωμής της συνδρομής του. Το τελευταίο στοιχείο (τρόπος πληρωμής της συνδρομής) δεν απαιτείται
στην περίπτωση της επιλογής εκ μέρους του χρήστη της δοκιμαστικής χρήσης της πλατφόρμας μας. Η
Εταιρεία μας αξιοποιεί τις ανωτέρω πληροφορίες προκειμένου να επικοινωνήσει με το χρήστη, να
επιβεβαιώσει την ταυτότητά του σε κάθε αναγκαία περίπτωση, καθώς και να προσδιορίσει το ύψος της
απαιτούμενης κάθε φορά συνδρομής.
Οποιοδήποτε στοιχείο, δικαιολογητικό ή τυχόν έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του
χρήστη – πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας
μας. Η χορήγηση εκ μέρους του χρήστη – πελάτη μας των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι
συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας για τους
λόγους και τις αιτίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Εταιρεία μας εξάλλου απαιτεί από τους
υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες της το
επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε καμία άλλη περίπτωση η
Εταιρεία μας δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών – πελατών της
χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω των νομίμων διαδικασιών,
δεδομένου ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή από
δικαστική απόφαση, είναι θεμιτή η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών – πελατών μας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line χωρίς την εκ μέρους τους προηγούμενη
συναίνεση.
5.3. Cookies.
Η Εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και
λειτουργίας των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσιών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text
files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας
σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να
συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν
την πρόσβασή τους σε αυτή, να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου τους. Τα cookies
δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται
σε αυτούς. Σε κάθε έξοδο των χρηστών από την ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν τα cookies να
διαγράφονται αυτόματα. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία
προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.
5.4. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών.
Η Εταιρεία μας επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν
δεδομένα και πληροφορίες που έχουν χορηγηθεί στην ιστοσελίδα μας. Εάν ο χρήστης επιλέξει να
διαγράψει μια πληροφορία, η Εταιρεία μας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να
διαγραφεί η εν λόγω πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του
χρήστη η Εταιρεία μας θα επιχειρήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι το ίδιο
πρόσωπο με το χρήστη. Σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του ν. 2472/1997, ο χρήστης έχει δικαίωμα
πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Προκειμένου να έχει πρόσβαση, να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, να αναφέρει
προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή να διατυπώσει οποιοδήποτε ερώτημα, ο χρήστης
δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .
Πρόσθετα, η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη δύναται να λάβει χώρα και
μέσω της σελίδας εγγραφής της ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας να
λάβουν υπόψη τους ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά
τους δεδομένα, πλην όμως η προστασία του κωδικού πρόσβασής τους στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται
αποκλειστικά και μόνον από αυτούς.
5.5. Περιοδικές Αλλαγές – Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου.
Η Εταιρεία μας επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και ενδέχεται, εφόσον
απαιτείται, να ανανεώνει και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ως εκ τούτου, συστήνουμε στους
χρήστες να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται
για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η οποία θα τροποποιείται κατά
διαστήματα χωρίς προηγούμενη προειδοποίησή τους.
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από έκαστο χρήστη ισοδυναμεί με πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη
αποδοχή εκ μέρους του της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου