Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλία της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Θέματα για Διερεύνηση & Συζήτηση (Ανάπτυξη των θεμάτων του τετραδίου εργασιών που γίνονται στην τάξη για την εμπέδωση της θεωρίας)
Δραστηριότητα με Προεκτάσεις (Ανάπτυξη – αιτιολόγηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του τετραδίου εργασιών)
Δραστηριότητες (Αιτιολόγηση των δραστηριοτήτων από το βιβλίο του μαθητή)
Ερωτήσεις για Αυτοέλεγχο & Συζήτηση (Αιτιολόγηση – απάντηση των αντίστοιχων ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις (Σκεπτικό των ασκήσεων του τετραδίου εργασιών) 
Προβλήματα (Σκεπτικό των προβλημάτων του τετραδίου εργασιών)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση

Μαθαίνω & Απαντώ