Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλίας της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Δραστηριότητα (Ανάπτυξη της δραστηριότητας για την τάξη του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις Κατανόησης (Αιτιολόγηση των αντίστοιχων ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου)
Προτεινόμενες Ασκήσεις – Προβλήματα (Σκεπτικό των ασκήσεων – προβλημάτων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Κεφαλαίου (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση

Μαθαίνω & Εφαρμόζω