Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλίας της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις –  Δραστηριότητες (Αιτιολόγηση των ασκήσεων & δραστηριοτήτων του σχολικού βιβλίου)  
Πηγές του Βιβλίου (Ανάλυση των πηγών του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Κεφαλαίου (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση - Δραστηριότητα

Πηγή

Μαθαίνω & Απαντώ