Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλία της της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Στάση για Εμπέδωση (Αιτιολόγηση – σκεπτικό των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Επέκταση – Εμβάθυνση (Αιτιολόγηση – σκεπτικό των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του τετραδίου εργασιών)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση

Ερώτηση Εμπέδωσης

Μαθαίνω & Εφαρμόζω