Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλίας της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Δραστηριότητες (Αιτιολόγηση των δραστηριοτήτων του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις & Προβλήματα (Σκεπτικό των ασκήσεων & προβλημάτων του σχολικού βιβλίου)
Δραστηριότητες για το σπίτι (Αιτιολόγηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του σχολικού βιβλίου)
Επαναληπτικές Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης (Αιτιολόγηση των αντίστοιχων ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Κεφαλαίου (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Δραστηριότητα

Πρόβλημα

Μαθαίνω & Απαντώ