– Δυσλεκτικοί μαθητές που διδάχθηκαν με το e-du είχαν καλύτερες επιδόσεις από μαθητές διδαχθέντες την ίδια ύλη, παραδοσιακά.
– Η διαφορά στην επίδοση είναι μεγαλύτερη σε μαθητές που μελετούν με το e-du από μικρή ηλικία (δημοτικό – γυμνάσιο) παρά σε μαθητές που αρχίζουν σε μεγαλύτερη ηλικία (λύκειο).